fbpx

ADHD kvinnor – En tyst utmaning i skuggan av myter och föreställningar

ADHD kvinnor - Myter och föreställningar

ADHD kvinnor – En tyst utmaning i skuggan av myter och föreställningar

ADHD kvinnor – En tyst utmaning i skuggan av myter och föreställningar

ADHD kvinnor – Forskning ofta gjord på manlig problematik

Vår förståelse av ADHD har länge varit färgad av bilden av den hyperaktiva pojken som har svårt att sitta still i klassrummet. Men vad händer när den personen med ADHD inte riktigt passar in i den bilden? Vad händer när det är en kvinna vars ADHD yttrar sig mer på insidan med intensiva känslor, inre oro och svårigheter att hantera dagliga krav? Tyvärr ökar risken då för att hennes ADHD inte uppmärksammas – till ett högt pris.

ADHD hos kvinnor: En komplex symtombild

Redan från barndomen kan ADHD hos tjejer yttra sig annorlunda än hos killar. Efter många års forskning kunde experter konstatera att tjejer med ADHD ofta uppvisar färre uppenbara hyperaktiva och impulsiva beteenden. Istället är det framför allt uppmärksamhetsproblem, känsloregleringssvårigheter och verbala aggressioner som tar plats. Studierna som ligger till grund för diagnoskriterierna i DSM-5 (diagnosmanualen för psykisk ohälsa) är till största delen grundad på studier som gjorts på män/pojkar.

Vidare framhävs att ADHD kvinnor med ADHD tacklar sociala situationer annorlunda. De kan lida av lägre självkänsla och ha utmaningar i skolan och i andra områden i livet. Ett tydligt exempel på detta är att kvinnor ofta får sin ADHD-diagnos sent i livet, vilket kan leda till sekundära psykiska problem som ångest och depression.

Större risk för negativa konsekvenser

Konsekvenserna av oupptäckt eller obehandlad ADHD för kvinnors livskvalitet kan vara stora. Det finns en ökad risk för både psykisk ohälsa, såsom självskadebeteende och suicidförsök, samt fysiska problem som kronisk smärta och sömnsvårigheter. Tyvärr innebär det ofta en spiral av negativa följdeffekter som kan försvåra skolgång, arbete, och relationer.

Att inte bli sedd eller förstådd i sina svårigheter, och att behöva kämpa mot inre och yttre krav utan tillräckligt stöd, kan vara extremt utmattande.

Behandling och support – en ljusare framtid för ADHD kvinnor

Behandlingen av ADHD hos vuxna kan inkludera flera olika insatser som psykoedukation, samtalsterapi, medicinering och arbetsterapi. Vikten av individanpassad vård kan inte nog understrykas, där kvinnors unika behov beaktas i strategier för att förbättra självkänsla, social kompetens, känsloreglering och stresshantering.

Mediciner såsom metylfenidat och atomoxetin kan vara en betydande hjälp för många, men det är alltid viktigt med uppföljning och förståelse för hur behandlingen påverkar den enskilda kvinnans liv.

Det är också viktigt att erbjuda kontinuerlig support och terapi för att hjälpa kvinnor med ADHD att hantera sina utmaningar och utveckla strategier för att navigera i vardagen. Genom att skapa en trygg och stöttande miljö kan kvinnor med ADHD få den hjälp och förståelse de behöver för att leva ett meningsfullt och balanserat liv. Det är också viktigt att sprida medvetenhet och minska stigmat kring ADHD hos kvinnor, så att de kan känna sig sedda och förstådda i samhället. Genom att erbjuda rätt behandling och support kan vi skapa en ljusare framtid för kvinnor med ADHD.

Vad kan vi göra?

Insikterna från forskningen pekar på en brådskande nödvändighet att öka medvetenheten om ADHD hos kvinnor – både inom sjukvården och i samhället i stort. Skolor och arbetsplatser skulle behöva mer kunskap om hur ADHD kan påverka tjejer och kvinnor för att kunna ge rätt sorts stöd. Dessutom behöver sättet vi pratar om och förstå ADHD vidgas.

Om du känner igen dig i symptomen av ADHD, eller om du har en aning om att någon i din närhet kan vara berörd, är det viktigt att ta det på allvar. ADHD är inte något som begränsar vad en person kan uppnå i livet, men det är en faktor som kräver förståelse och ett anpassat stöd för att individen ska kunna blomstra fullt ut.

Du som är ADHD kvinna är långt ifrån ensam, och det finns hjälp och stöd att få. Kampen för att förbättra livsvillkoren för kvinnor med ADHD fortsätter, och tillsammans kan vi bana väg för en framtid där varje individ får det stöd och den respekt de förtjänar.

ADHD är inte bara hyperaktivitet och impulsivitet; det är också en tyst kamp med tankar och känslor, men även en källa till styrka och kreativitet. Låt oss lyfta fram ADHD kvinnor och deras erfarenheter och verka för att deras röster hörs och deras behov tas på allvar. Tillsammans kan vi skapa en mer inkluderande och stöttande miljö för alla kvinnor med ADHD. Det är dags att ge dessa kvinnor den respekt och barmhärtighet de förtjänar, så att de också kan uppnå sin fulla potential.

Är det vanligt med utmattningssyndrom för kvinnor med ADHD?

ADHD kvinnor - Myter och föreställningar

Ja, tyvärr är det vanligt förekommande. ADHD gör det mycket svårt med balans i livet och en sådan situation, där belastningen är för hög och återhämtningen för liten, så kan utmattningssyndrom inträffa.

Det är också vanligt att belastningen i huvudet är för hög bara av att vara ”vaken” för människan med en hög volym tankar som går väldigt fort och aldrig slutar. Och där det dessutom är svårt med känslor, relationer och ordning i vardagen.

Vad händer med ADHD under mens?

ångestdämpande

Många patienter vittnar om ett ännu större ”kaos” med ADHD under menstruation. En stor sannolik förklaring till detta är alla hormoner som släpps ut i kroppen under mens som i sin tur har en stor inverkan på signalsubstanserna dopamin och noradrenlin. Detta kan absolut försämra t.ex. exekutiva funktioner.

Hur yttrar sig ADHD hos kvinnor?

ADHD kvinnor - Myter och föreställningar

Ofta är kvinnor inte lika hyperaktiva i kroppen som män. Det kan absolut finnas hyperaktivitet men då sker den i huvudet. Det finns också många samhällskonstruktioner och sociala koder som kvinnor förväntas förhålla sig till som män ”kommer undan med” betydligt lättare.

Det tar 3,5-4 år längre tid för en kvinna att få diagnos i förhållande till en man.

....

Skriv upp dig på nyhetsbrevet

… och få regelbundna uppdateringar och sammanfattningar av poddavsnitt, artiklar, filmer och speciella erbjudanden

Skriv upp dig på nyhetsbrevet

… och få regelbundna uppdateringar och sammanfattningar av poddavsnitt, artiklar, filmer och speciella erbjudanden